Privacy Beleid


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op WiFiProfs B.V. gevestigd aan de Reactorweg 301 – 3542 AD Utrecht.

Dit privacybeleid beschrijft de gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd door het gebruik van internet en andere elektronische communicatienetwerken door WiFiProfs B.V.

Als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of vragen over dit beleid, neem dan contact op via privacy@wifiprofs.com.

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert. Dergelijke informatie kan met name een naam, e-mailadres, het IP-adres van uw computer, een identificatienummer bevatten.


Persoonsgegevens die wij verwerken

WiFiProfs verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld uw woonadres tbv levering in het weekend.

WiFiProfs heeft alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Beoordeling kredietwaardigheid;
 • Betalingsgedrag.

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

Verwerkingsdoelen en grondslag

WiFiProfs verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Uitnodigen voor activiteiten en bijeenkomsten;
 • Bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WiFiProfs neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

WiFiProfs bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

WiFiProfs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WiFiProfs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun Analytics-dients. De informatie die Google verzamelt, is geanonimiseerd en uw IP-adres wordt niet meegegeven.

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WiFiProfs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wifiprofs.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

WiFiProfs wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WiFiProfs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@wifiprofs.com.

Een kopie van ons privacybeleid kunt u hier downloaden